banraiwittaya

 

 บทบาทหน้าที่                                                                                                                                                   
บทบาทหน้าที่

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

งานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

งานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

งานดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียน

งานครูที่ปรึกษา

งานประชาสัมพันธ์และสัมพันชุมชน

งานอาหารและโภชนา

งานอนามัยโรงเรียน

งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน

โครงการส่งเสริมสุขภาพ

โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ

ฝ่ายกิจการพิเศษ

งานสำนักงานฝ่าย

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา

งานอาคารสถานที่

งานส่งเสริมกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์

งานพนักงานบริการและนักการภารโรง

งานประเมินฝ่าย

     

                   


โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ที่อยู่ ต.บ้านบึง  อ.บ้านไร่  จ.อุทัยธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 42      เบอร์โทรศัพท์ 056-546027  เบอร์แฟกซ์    056-539167


77011 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack